Lisp (List Processing – Liste İşleme) Kaynak: clisp_book.pdf ve VB.NET2008, GCL 2.6.7

 

Matematik işlemler

+ – * /

abs sqrt eval

(eval (+ 2 3)) ;eval=evaluate

+ – * /

Math.Abs Math.Sqrt

a=2+3

Mantıksal sembol

T Nil

True False

Belirleyici

NumberP SymbolP ZeroP OddP EvenP ListP

isNumeric isArray isNot

Karşılaştırma

< > = EqualP Not

(> (* 2 5) 9) ;T döner

< > =  Not

((2*5) > 9) ‘True döner

Açıklama yazmak için

; (noktalı virgül)

‘ (tek tırnak)

Yazı yazmak

(format t “Merhaba Lisp”)

(princ “Selam”)

Console.WriteLine(“Merhaba VB”)

Diziler veya listeler

(değer1 değer2 değer3)

;değerlerin aynı türde olması gerekli değildir

Dim a(2) as değişkenTürü

İç içe listeler

((1 mehmet) (2 zehra) (3 ahmet))

(setq listemiz ‘(2 3 4)) ;setq = sequential assignment

Dim b(,) as String =

 {{“1”, “mehmet”},{“2”, “zehra”},{“3”, “ahmet”}}

Liste Uzunluğu

(Length listemiz) ;3 yazar

b.Length

Listeyi Silmek

() Nil

(setq listemiz Nil)

b.Clear()

Liste elemanlarına ulaşmak

First Second Third Rest Last

Car Cdr Caddr

(first listemiz) ;(1 mehmet) yazar

Array.IndexOf ‘tek boyutlu dizilerde

Array.LastIndexOf(b, "zehra")

b(1,1) ‘zehra yazar

Listeleri birleştirmek

Cons ;construct

List

Array.Copy

Fonksiyon yazmak

(defun ortalama (a b)

            (/ (+ a b) 2.0)

) ;defun = define function

 

(ortalama 3 4)  ; 3.5 yazar

Function ortalama ( a as integer, b as integer) as double

  Return (a+b)/2

End Function

 

Sonuc= ortalama (3, 4)

Reklamlar