Kaynak: clisp_book.pdf ve VB.NET2008, GCL 2.6.7

 

İç içe fonksiyon

(defun ikiKat (n)  

   (* n 2)

)

(defun dortKat (n)

   (ikiKat (ikiKat n))

)

Function ikiKat (n as integer) as integer

 Return n * 2

End Function

Function dortKat (n as integer) as integer

 Return  ikiKat(ikiKat(n))

End Function

Programı Kapatmak

(exit)

(quit)

End

Application.Exit()

Verileri ayırt etmek

‘ tek tırnak ile başlar

“ metinler çift tırnak içine yazılabilir

“ çift tırnak içine yazılır

Parametresiz fonksiyon

(defun yaz ()  

   (princ “Merhaba Dünya”)

)

 

(yaz) ;ekrana Merhaba Dünya yazar

Function deneme()

        MsgBox("Merhaba Dünya")

        Return True

End Function

deneme()

İşlem uygulamak

(apply #‘+ ‘(2 3)) ; ekrana 5 yazar

 

 

Eğer komutu

(if (oddp 1) ‘tek ‘çift)

(if t ‘Mutlu)

if 1 mod 2 = 1 then sonuc= “tek” else sonuc= “çift”

if True then sonuc= “Mutlu”

Çoklu Karşılaştırma

(defun karsilastir (x)

     (cond ((equal x 1) ‘bir)

               ((equal x 2) ‘iki)

               ((equal x 3) ‘üç)

               (t ‘bilinmiyor)      ;t False kısmıdır

      )

)

 

(karsilastir 3) ;ekrana üç yazar

   Function karsilastir(x As Integer) As String

        Dim sonuc As String = “”

        Select Case (x)

            Case 1 : sonuc = “bir”

            Case 2 : sonuc = “iki”

            Case 3 : sonuc = “üç”

            Case Else: sonuc = “bilinmiyor”

        End Select

        Return sonuc

    End Function

Mantıksal İşlemler

(and nil t t) ;ekrana nil yazar

(or nil t t)  ;ekrana t yazar

(True And False And False) ‘ False

(True Or False Or False) ‘ True

Reklamlar