blender programında karşılaştığımız bazı kelime, kısaltma ve deyimler ile ilgili yazıyı http://www.scribd.com/doc/61762080/blender3Dterminology adresinden okuyabilirsiniz.

Blender 3D (www.blender.org) programında kullanılan bazı kelimelerin anlamları ile ilgili bir çalışmadır.
Kendi sitelerinde tam olarak bitmemiş olan http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Reference/Glossary ve sözlük incelenebilir.

Bazı terimler ve anlamları: (http://dictionary.reference.com/, http://translate.google.com)

Terim Okunuş Kısa Tanımlama
Absorption ebzorpşın emme
Alias eyliıs takma ad
Ambient embiınt ortam
anisotropic enizotropik yön bağımlı
AO eyo ambient occlusion, sahnedeki çatlak ve köşelerde daha karartı olmasını hesaplayan ışın izleme yöntemidir
Attenuation atenueyşın zayıflama
Bezier bezie Fransızca, matematik fonksiyonlar ile eğri yapımı
Bias bayıs ön yargı
Bilateral bayletırıl iki taraflı
Blinn blin yansımalı gölgelendirmede yeniden yansıma seçeneği verir
Boid boyid belirli bir miktar bilgiyi işleyip olası eylem listesi içinde görüntüleme
Brownian bravniın parçacıkların hareketlerinde düzensizlik sağlar
Buffer bafır tampon
Cache kaş önbellek
Cap kep kapak
Cast kast döküm
Catmull ketmul CatmullClark_subdivision_surface
Clump klamp yumruklamak
Constraint kınsreynt sınırlama
Contrast kıntrast kontrast
CookTorr koktor Parlak plastik yüzeylerde kullanılır
Damping demping parçacıkların yüzeyden geri dönmesi
Datablock deytablok veri bloğu
Decimate desimeyt kırıp geçirmek
Deinterlace diintıleys videolarda gözü rahatsız eden yatay çizgileri yok etmek
Denim denim kot
Diffuse difüyz yaygın
Dilate dayleyt genişletmek
Dissolve dizolv feshetmek
Emit emit yaymak
Erode irod aşındırmak
Euler oylır Almanca,
Exposure ekpojır maruz kalma
Fac fektır faktör
Falloff folof azalma
F-curve fkörv f eğrisi
Fresnel frenel Fransızca, görüş açısına göre yansıtıcı ve yansıtıcı olmayan özellikleri paylaşan bir yüzey
Gimbal jimbıl bir nesnenin tek bir eksen etrafında dönmesini sağlayan pivotlu nokta
GLSL cielesel OpenGL Shading Language, oyun ve render görünümünün tasarımda da görülebilmesi
Grease griis gres
Halo heylo hale
Harmonious harmoniıs uyumlu
Hemi hemi 180O açılı yarımküre ile genel ışık sağlar
HSV eyçesvi hue, saturation, value – renk, doygunluk ve değer
Hue hiu renk
IK aykey inverse kinematics, kemiğin kemiğe bağlanması “ileri devinim” iken, IK zincirleme bağlı kemiklerin otomatik olarak sıkı bir şekilde döndürülmesidir
Interpolation intırpoleyşın bilinen noktalardan yeni veri noktaları oluşturma metodudur
IOR ayoar Index of Refraction, ışığın materyal tipine bağlı olarak nesnenin içinden geçiş yapabilmesi
IPO aypio interpolation, animasyon yapımı için kullanılan eğri düzenleme penceresi
Jitter citır kameranın hareketlerine rasgele hareket ekleme
Kink kink ilginçlik
Lattice latis kafes
Lennard-Jones lenırd-cons parçacıkların bir denge içinde kalmasını sağlayan güç alanı
Meta mita civa gibi küre veya tüp şeklinde diğer nesne ile etkileşime geçebilen nesne
Metaball mitabol çok boyutlu organik görünüm kazandıran nesne türü
Minnaert minert ışık çarptığında kullanılan bir matematik fonksiyon
Mipmap mipmap önceden hesaplanan, ölçekli, filtre dokularıdır
NLA eneley non-linear animation, doğrusal olmayan animasyon
Nurbs nörbs Non-uniform rational B-spline,  Kontrol noktaları ile eğri ve yüzeylerin çizimidir
Obstacle obstikl engel
Orthographic ortıgrafik imla
Panorama penırama panorama
Parent perınt ebeveyn
Passepartout pesıpartaut bütün kilitleri açan anahtar
Permeability pörmiabiliti geçirgenlik
Phong fon Deri ve organik yüzeylerde kullanılır
Pivot pivıt Döndürme ve boyutlandırmada nesnenin merkezidir
Polyhedron polihidrın çok yüzlü cisim
Prefetch prifeç belleğe önceden yüklemek
Python payton piton
Quaternion kuatırniın Karmaşık sayılar ile üç boyutlu boşluk hesaplaması
Refraction refrakşın kırılmak
Repel rıpel püskürtmek
Rigging rigin karakter animasyonunda mimik kazandırmak için kullanılır
RotoBezier rotobiziır Bezier eğrileri ile anahtar çerçeveler elde eden eklenti
Seed siid tohum
Shade şeyd gölge
Specular spekülır yansıtıcı
Spline splayn bspline kama
Stiffness stifnıs sertlik
Strand strend iplik
Tangent tencınt teğet, tahta ve metal nesnelerinde yön bağımlı gölge yapımı
Thirds törds Kameranın sanal olarak 3×3 ızgara halinde bölüme ayrılması
Track trek iz
UV yuvi U ve V düzlemin eksen adlarıdır
Verlet vörlet Fransızca, simülasyonda parçacık sistemini veri yapısı
Vignette vinyet skeç
Vorticity vortisiti vortex – çoğulu votices, dönen spiral akışkanlığı
WardIso vordizo Metal veya plastik nesnelerin yansıma gölgesinde kullanılır
Zenith zinıt doruk – gökyüzünün üst rengi
Reklamlar