Aşağıdaki örnekleri genel olarak eOgr (http://eogr.googlecode.com) projemden aldım. Kısa bir göz atma ile ne işe yaradıklarını siz de anlayabilirsiniz:

1
SELECT *, IF(konuAdi LIKE '%a%', 'var','yok') AS varMi FROM eo_4konu

//tüm kayıt ve alanlar listelenirken, varMi adında bir sütuna da karşılaştırma sonucu geliyor

2
SHOW TABLES IN $mysql_database LIKE 'eo_%'

//veritabanındaki eo_ ile başlayan tabloları getirir

3
SELECT DISTINCT eo_3ders.dersAdi AS dersAdi FROM eo_3ders, eo_4konu 
WHERE eo_4konu.dersID=eo_3ders.id ORDERBY eo_4konu.id

//2 tablo arasında geçici olarak ilişki kurar, derslerdeki konular id’lerine göre sıranarak gelir, ada göre gruplanır

4
SELECT id FROM eo_5sayfa WHEREUPPER(cevap)=UPPER('$cevap') AND id='$id' LIMIT 0,1

//girilen cevap ile veri büyük harfe dönüştürülerek karşılaştırılır, işlemi 1 kayıt ile sınırlandırılır

//LIMIT 5 OFFSET 3 denirse 3,4,5,6,7. kayıtlar gelir (OFFSET PostgreSQL uyumluluğu içindir)

5
SELECT COUNT(*) AS Toplam, AVG(value) AS Ortalama FROM eo_rating WHERE konuID=$konuID

//belli bir konudaki oy toplamını ve ortalamasını getirir

6
SELECT eo_3ders.dersAdi AS dersAdi, eo_2sinif.sinifAdi AS sinifAdi, eo_1okul.okulAdi AS okulAdi 
FROM eo_4konu 
INNER JOIN eo_3ders ON eo_4konu.dersID=eo_3ders.id 
INNER JOIN eo_2sinif ON eo_2sinif.id=eo_3ders.sinifID 
INNER JOIN eo_1okul ON eo_1okul.id=eo_2sinif.okulID 
WHERE eo_4konu.id=$id

//belli bir konudan id’ler ile konu; ders, sınıf ve okul tablolarına bağlanır (yetim kayıtlar gelmez), gerekli alanlar gösterilir

7
SELECT DATE_FORMAT(bitisTarihi, '%d-%m-%Y') as bitisTarihi , oncekiKonuID, konuyuKilitle, calismaSuresiDakika, calismaHakSayisi, sadeceKayitlilarGorebilir, sinifaDahilKullaniciGorebilir
FROM eo_4konu 
WHERE id=$id

//belli bir konunun kısıtlama bilgilerini getirir, tarih biçimini gün, ay ve yıl olarak dönüştürür  

8
SELECT eo_4konu.id  AS id, eo_4konu.konuAdi AS konuAdi, COUNT(*) as toplam 
FROM eo_4konu,eo_userworks 
WHERE eo_4konu.id = eo_userworks.konuID
GROUP BY konuAdi
ORDER BY toplam DESC, konuAdi

//konuları getirirken konu adı’na göre gruplanır, toplam alanına azalan ve konu adı’na göre artan sıralanır, böylece en fazla çalışılan konular getirilmiş olur

9
SELECT  eo_3ders.dersAdi AS dersAdi, eo_4konu.konuAdi AS konuAdi, eo_2sinif.sinifAdi AS sinifAdi, eo_1okul.okulAdi AS okulAdi, SUM (eo_userworks.toplamZaman) AS toplam 
FROM eo_1okul, eo_2sinif, eo_3ders, eo_4konu, eo_userworks, eo_users 
WHERE eo_4konu.id = eo_userworks.konuID AND eo_users.id = eo_userworks.userID AND eo_3ders.id = eo_4konu.dersID AND  eo_2sinif.id = eo_3ders.sinifID AND  eo_1okul.id = eo_2sinif.okulID AND eo_users.id = $userID
GROUP BY dersAdi
ORDER BY toplam DESC

//belli bir kullanıcının çalıştığı derslerin adına göre gruplar, toplam çalışma zamanına göre azalan sıralar, kısaca kullanıcının bitirdiği dersleri listeler

10
SELECT eo_5sayfa.konuID AS idsi, eo_4konu.konuAdi AS kadi, eo_3ders.dersAdi AS dersAdi, MAX (eo_5sayfa.eklenmeTarihi) AS tarih 
FROM eo_5sayfa, eo_4konu, eo_3ders 
WHERE eo_5sayfa.konuID=eo_4konu.id AND eo_4konu.dersID=eo_3ders.id 
GROUP BY kadi 
ORDER BY tarih DESC,kadi

//son güncellenen konular getirilir, MAX ile gruplanan bilgilerdeki alt bilgilerin en büyüğü istenir

11
SELECT eo_4konu.id AS idsi, eo_4konu.konuAdi AS kadi, AVG (eo_rating.value) AS ortalama, COUNT (eo_rating.value) AS toplam 
FROM eo_rating, eo_4konu 
WHERE eo_rating.konuID = eo_4konu.id 
GROUP BY kadi 
ORDER BY ortalama DESC,kadi

//en fazla oy verilen dersler getirilir

12
UPDATE eo_users SET userPassword=SHA1($a) WHERE id=$id

//belli bir kullanıcının parolası güncellenir, SHA1 ile dönüştürülür

13
SELECT  COUNT(*) AS say FROM eo_5sayfa
LEFT OUTER JOIN eo_users ON eo_5sayfa.ekleyenID = eo_users.id
WHERE eo_users.userType>0 AND eo_users.id = $id

//belli bir kullanıcının eklediği sayfa sayısı bulunur, sayfalarda sonuç NULL dönse bile ilişki kurulur

14
SHOW TABLE STATUS LIKE '$tableN'

//bir tablonun durum bilgilerini getirir, kayıt sayısı, dosya boyutu, dili…

15
SELECT eo_3ders.id FROM eo_3ders
LEFT OUTER JOIN eo_2sinif ON eo_2sinif.id  = eo_3ders.sinifID
WHERE eo_2sinif.sinifAdi IS NULL
//sınıflar içinde ders ile bağlantısı kopmuş (yetim) kayıtları getirir
Reklamlar