Windows Scripting Host’u kullanarak bir klasör içindeki belli metin dosya türünde dosyalardaki satır sayısını bulan programı yazalım:
 
Const ForReading = 1
dim baslangic
dim toplam
dim sayisi
on error resume next 
baslangic  = Inputbox("Folder Name","Choose","D:xampphtdocseogr")
uzanti     = Inputbox("File Extension","Choose","php")
tekrarli   = Msgbox("Include SubFolders", vbYesNo)
‘bir hata meydana gelirse ekrana mesaj çıkmaz
   function tekrar (ByVal p)
    dim objFSO
    dim objFile
    dim s
    dim dizin
    dim altdizin
    dim dosya
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    set dizin = objFSO.GetFolder(p)
    for each dosya in dizin.Files
    
     if ucase(right(dosya.name,3))=ucase(uzanti) and dosya.name<>"" then
      sayisi = sayisi + 1   
      
      Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile(dizin & "" & dosya.name, ForReading)   
      objTextFile.ReadAll
      toplam = toplam + objTextFile.Line  
     end if  

    next
     if tekrarli=vbYes then 
       for each altdizin in dizin.subfolders
          s=s & tekrar (altdizin)
       next
     end if 
   
     tekrar = s  ‘sonuc döner
   end function
tekrar(baslangic)
Wscript.Echo "Number of lines: " & toplam & " in " & sayisi

Yapım adımları kısaca şöyle:
  1. Not defteri içine kodları kopyalayınız
  2. Kaydederken uzantısını vbs olarak değiştiriniz
  3. Kaydettiğiniz dosyaya çift tıklatınız (WSH aktif olması gerekli)
  4. Önce hangi dizine bakılacağı sorulur
  5. Hangi uzantı incelenecek sorulur
  6. Alt klasörlere bakılıp bakılmayacağı sorulur
  7. İşlem başlar ve ekrana kaç dosyada toplam kaç satır olduğu bilgisi verilir!
Reklamlar