Tüm liste bir dosya halinde bu adrestedir:

http://yunus.sourceforge.net/lispTr.html 

 

Bu arada Delphi3’de yapılmış bir Lisp çalıştırıcısı şu adrestedir:

http://www.augos.com/software/inflisp.html

 

` karakteri

‘ gibi ama içi çalışabilir

(setf isim ’Ahmet)

> `(,isim en çok kullanılanlardandır.)

;ekrana Ahmet en çok kullanılanlardandır. yazar

String.Format gibi

Kod derlemek

(defun ornekFunc (n)

      (dotimes (i n)

      (if (> (* i i) n) (return i))))

(compile ‘ornekFunc) ;~30 kat hızlı çalışır

Build*Build Application…

Makro yapmak

DefMacro

C dilindeki #define gibi

 

Örnekler:

(/ 120 3 5)

;120/3=40 ve 40/5=8 sonuç

‘((BLUE SKY) (GREEN GRASS) (BROWN EARTH))

;iç içe listeler

(length ‘(nil nil))

;ekrana 2 yazar, nil de liste elemanıdır

(first (rest ‘((BLUE SKY) (GREEN GRASS) (BROWN EARTH))))

; (GREEN GRASS) yani ikinci eleman

(car (cdr ‘((BLUE SKY) (GREEN GRASS) (BROWN EARTH))))

; (GREEN GRASS) yani ikinci eleman

(cons ‘hello ‘(dr jones))

;(HELLO DR JONES) birleşerek yeni liste oluştu

(list ‘(good morning) ‘(dr jones))

;((GOOD MORNING) (DR JONES)) yeni liste

(cons ‘(good evening) (rest (list ‘(good morning) ‘(dr jones))))

;((GOOD EVENING) (DR JONES)) ilk elemanı değiştirdi

‘(A B C . A)

;liste nil ile bitmiyor, A ile bitiyor, aslında liste sonlarında . Nil vardır

‘((A . B) (C . D))

;noktalı çiftler

(eval ‘(/ 120 3 5))

;ekrana 8 yazar

pi

;3.1415926535897931 sabit

(list 3 ’karesi (* 3 3))

; (3 KARESI 9) doğrudan hesaplama yapılıyor

(defun swaps (x) (list (second x) (first x)))

; Basic’deki Swap gibi

(swaps ’(dancing bear))

;(BEAR DANCING) yazar

(quote (hello world))

;(HELLO WORLD) ‘ tek tırnak yerine quote kullanılabilir

(defun my-abs (x) (if (< x 0) (- x) x))

kendi abs fonksiyonumuz

(my-abs -5)

;5 yazar

Reklamlar