Tabloda arama

(setf sayi ‘( (1 . bir) (2 . iki) (3 . üç) ))

(assoc ‘2 sayi) ;ekrana (2 . iki) yazar

(rassoc ‘iki sayi) ;ekrana (2 . iki) yazar

Array.Find(dizi, bulunma)

Çok değer işleme

(defun karesi (n) (* n n))

(mapcar #’karesi ‘(3 8 -3 5 2 10))

;ekrana (9 64 9 25 4 100) yazar

 

Çok değeri tek yapmak

(reduce #’+ ’(10 9 8 7 6))

;ekrana toplam olan 40 yazar

 

Adım adım izlemek

(kodu test etmek)

(trace fonksiyonAdi)

;fonksiyon bir sonraki çalıştırmada adımlanır

(untrace fonksiyonAdi)

Debug*Step Into F11

Döngü yapmak

(defun sayYukari (n)

      (say 1 n))

(defun say (sayac n)

   (cond ((> sayac n) nil)

   (t (cons sayac (say (+ sayac 1) n)

  ))))

 

(sayYukari 4)    ;ekrana 1 2 3 4 yazar

Sub sayYukari (n as integer)

  Dim i as integer

  For i = 1 to N

   Console.Writeline(i)

  Next i

End Sub

 

sayYukari(4)

Metinlerde alt satır

(format t "Zaman~%su gibi akıyor")

MsgBox(“Zaman” & vbCrLf & “su gibi akıyor”)

Metin içinde değişken

(format t "Yol ~S den ~S e ~S dakika sürer"

’kadiköy ’(tuzla sahil) 50)

MsgBox(String.Format("Yol {0:s} den {1:s} e {2:d} sürer", "kadıköy", "tuzla sahil", 50))

Klavyeden veri girmek

(setf degisken (read)) ;klavyeden bilgi bekler

degisken = Console.Readline()

Konsolu kaydetmek

(dribble “dosya.log”) ;kayıt başlar

(dribble)                   ;kayıt biter

 

Global değişken

(setf *bardak* 0) ;global değişken 

(defun sat (n)

   (setf *bardak* (+ *bardak* n))

   (format t "~S toplam satış" *bardak*)

)

(sat 3) ;ekrana 3 toplam satış yazar

(sat 4) ;ekrana 7 toplam satış yazar

Dim bardak as integer = 0

Sub sat (n as integer)

  bardak += n

  MsgBox(String.Format(“{0:d} toplam satış”, bardak))

End Sub

sat(3):sat(4)

Reklamlar